Zen beton Opti-myst, kominek elektryczny Dimplex

Efekt płomienia: OPTI- MYST
 • 5 830,00 zł
 • Wysłka w ciągu 1 - 3 dni
 • Producent: DIMPLEX
 • Dostępność: Jest Jest
  Czas realizacji: 3 dni
 • szt.


 • Oblicz raty
 • Oblicz_raty_duckblue

Minimalistyczny i stylowy kominek z obudową imitującą surowy beton. Doskonale wpisuje się w najnowsze trendy dekoratorskie nadając pomieszczeniom nowoczesnego charakteru. Palenisko płonące polana. Wyposażony w pilot zdalnego sterowania.

 Specyfikacja

Waga (kg)

-

Trójwymiarowy efekt płomienia Opti-myst

-

Zbiornik na wodę

-

Moc efektu płomienia

-

Kategoria

-

Kabel z wtyczką

tak

Moc grzewcza (kW)

-

Efekt płomieni niezależny od trybu grzania

tak

Pobór energii przez efekt optyczny (W)

15 gr/h

Kolor

beton

Termowentylator

tak

Palenisko

polana

Przełącznik mocy grzewczej

tak

Wysokość (mm)

690

Termostat

tak

Szerokość (mm)

1020

Pilot zdalnego sterowania

tak

Głębokość (mm)

320

 

 

Sprawdź, jak kominek może zmienić wygląd Twojego wnętrza!

Efekt płomienia: OPTI- MYST

Warunki gwarancji

 1. Glen Dimplex Polska gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 36,24,12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem jego instalacji, przechowywania i eksploatowania zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi zawartymi          w instrukcji obsługi oraz zasadami wskazanymi w niniejszej gwarancji.

Ujawnione w tym czasie wady objęte gwarancją będą usuwane bezpłatnie przez zakłady serwisowe

uprawnione przez Glen Dimplex Polska oraz posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa w terminie:

- 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu

- 21 dni od daty zgłoszenia sprzętu, którego reklamujący nie ma obowiązku dostarczać,

z tym zastrzeżeniem, że jeżeli ze względu na specyfikę wady nie jest możliwe dotrzymanie wskazanych powyżej terminów, usunięcie wady nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym  z reklamującym.

 1. Montaż oraz jakakolwiek ingerencja w układ urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta oraz obowiązującymi przepisami. Czynności te muszą być potwierdzone stosownym wpisem w Karcie Gwarancyjnej urządzenia dokonanym przez osobę je wykonującą.
 1. Sprzęt niezainstalowany na stałe reklamujący dostarcza sam do serwisu wraz z kartą gwarancyjną

i dowodem zakupu, jeżeli na karcie gwarancyjnej nie odnotowano daty zakupu. Glen Dimplex Polska nie ma obowiązku dostarczania reklamującemu sprzętu zamiennego na czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

 1. Reklamujący po uzgodnieniu z Glen Dimplex Polska może wysłać towar do serwisu pocztą bądź

firmą kurierską. Koszty transportu zostaną mu zwrócone po uznaniu zasadności reklamacji. Na życzenie reklamującego sklep prowadzący sprzedaż dostarczy urządzenie do serwisu i odbierze  po naprawie.

5.Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do naprawy w opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim do zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami, szczególnie w czasie wysyłki.

6.Sprzęt zainstalowany na stałe jest naprawiany w miejscu zainstalowania w uzgodnionym z użytkownikiem terminie,          a jeżeli naprawa musi być dokonana w serwisie, jest odbierany  i dostarczany po naprawie serwisu. W przypadku naprawy urządzenia w miejscu instalacji użytkownik powinien zapewnić serwisantowi miejsce i warunki do naprawy. Urządzenie musi być zamontowane zgodnie z jego instrukcją montażu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego i jego elementów wymagających interwencji serwisowej. Jeśli wymienione w tym punkcie warunki nie są spełnione, serwisant ma prawo odmówić dokonania oględzin lub naprawy urządzenia do czasu dokonania stosownych poprawek w sposobie montażu lub usytuowania urządzenia. Glen Dimplex Polska nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z usunięciem wad, które wynikają z rodzaju lub miejsca eksploatacji urządzenia lub jego trudnej dostępności.

 1. Zakres i sposób napraw określa firma serwisowa, w przypadkach spornych rozstrzyga Glen Dimplex Polska . Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt (np. instalacja, sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana żarówek).
 1. Elementy grzejne w promiennikach podczerwieni serii QXD i OPH objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy od dnia sprzedaży.
 1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia:

-spowodowane przez niezgodne z dokumentacją urządzenia działanie bądź zaniechanie działania ze strony użytkownika       (w tym w szczególności naprawy lub inne ingerencje w konstrukcję urządzenia, dokonywane przez osoby nieuprawnione),

- wywołane działaniem siły wyższej (przy czym za siłę wyższą uważa się w szczególności, lecz nie wyłącznie klęski żywiołowe, działania militarne, pożar, zalanie, udar mechaniczny oraz inne niekontrolowane zjawiska, niezależne od Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.).

- będące skutkiem wystąpienia przepięć w sieci zasilającej, fluktuacji napięcia zasilania poza dopuszczalną tolerancją, zmiany kolejności faz napięcia zasilania, zaniku jednej z faz napięcia zasilania, wyładowań atmosferycznych, elektryczności statycznej.

10.W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu (patrz pkt. 7,8 i 9) lub wezwania do urządzenia bez ważnej gwarancji , koszty dojazdu serwisanta ponosi użytkownik.

 1. Karta gwarancyjna jest nieważna:

-bez wpisów wszystkich danych w nagłówku karty

-jeżeli nie potwierdzono montażu urządzenia przez uprawnionego instalatora (dotyczy urządzeń:

 piece akumulacyjne, kurtyny powietrzne i inne wymagające specjalistycznego montażu-określone  w instrukcji obsługi),

- w razie dokonania wpisów przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień.

 1. Świadczenie gwarancyjne nie przysługuje, jeżeli użytkownik lub osoba trzecia nie zastosowała się do lokalnych przepisów lub do warunków określonych przez miejscowego dostawcę mediów lub do instrukcji montażu i obsługi urządzenia lub do wskazówek i schematów połączeń zawartych w  dokumentacji projektowej lub gdy nie zastosowano niezbędnego do funkcjonowania wyposażenia oferowanego przez Glen Dimplex Polska. Glen Dimplex Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo funkcjonujące wyposażenie spoza oferty Glen Dimplex Polska. Glen Dimplex Polska nie odpowiada za następstwa wynikające z ewentualnych zmian i robót przeprowadzonych w nieprawidłowy sposób przez użytkownika lub osoby trzecie.
 1. Ewentualne przedłużenie gwarancji może nastąpić wyłącznie za zgodą Glen Dimplex Polska (np. w wyniku akcji promocyjnej i przy spełnieniu określonych dodatkowych warunków) oraz musi zostać potwierdzone wpisem „Przedłużenie gwarancji na okres ………... miesięcy od daty zakupu” dokonanym w karcie gwarancyjnej przez osobę upoważnianą, której obowiązkiem jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Glen Dimplex Polska.
 1. Zaleca się powierzenie projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonania projektu technicznego całej instalacji, której elementami składowymi są urządzenia Dimplex, celem uniknięcia problemów eksploatacyjnych wynikających z niedokładnego dobrania lub zwymiarowania elementów instalacji. Glen Dimplex Polska nie odpowiada w ramach gwarancji za problemy eksploatacyjne wynikające z niewłaściwego dobrania i zwymiarowania elementów instalacji.

15.Instalacja powinna zostać zaprojektowana w oparciu o koncepcje schematów elektrycznych i wytyczne określone przez Producenta.

 1. Zapotrzebowanie budynku na ciepło powinno zostać obliczone przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami celem prawidłowego doboru mocy urządzenia grzewczego. Gwarancja nie obejmuje problemów eksploatacyjnych wynikających z doboru urządzenia na podstawie szacunkowego wyliczenia zapotrzebowania na ciepło nawet w przypadkach, gdy było ono wykonane przez pracownika, zleceniobiorcę lub osobę działającą na podstawie innego tytułu prawnego w imieniu Glen Dimplex Polska.
 1. Urządzenie instalowane jest urządzeniem stacjonarnym nieprzewidzianym do częstego demontażu i ponownego montażu. Ewentualne usterki wynikające z przemieszczania urządzenia (po jego zamontowaniu i uruchomieniu) nie są objęte gwarancją.
 1. W przypadku awarii należy zgłosić ją niezwłocznie lokalnej autoryzowanej firmie serwisowej lub pod numerem infolinii (61 879 89 93), nie później jednak niż w terminie 60 dni od jej wykrycia .  W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie wskazanego powyżej terminu, zostanie ono pozostawione bez rozpoznania. Wykaz autoryzowanych firm serwisowych znajduje się na stronie www.glendimplex.pl.

19.Urządzenie będzie naprawione w terminie uzgodnionym pomiędzy firmą serwisową                                      i użytkownikiem, z zastrzeżeniem postanowień pkt 1 powyżej.

 1. Gwarancja obejmuje urządzenie i części zakupione od Glen Dimplex Polska. Gwarancja nie obejmuje części, urządzeń nie zakupionych od Glen Dimplex Polska oraz wad urządzenia/instalacji, które spowodowane zostały przez części, urządzenia nie zakupione od Glen Dimplex Polska.
 1. Zużyte lub uszkodzone części wymontowane z urządzenia w związku z naprawą gwarancyjną przechodzą na własność Glen Dimplex Polska.
 1. W obiektach, w których awaria urządzenia dostarczającego ciepło lub chłód może doprowadzić do powstania szkód poza urządzeniem, należy bezwzględnie przewidzieć awaryjne źródło ciepła/chłodu. Roszczenia o odszkodowanie      za szkody powstałe poza urządzeniem oraz koszty związane z eksploatacją zastępczą, są wykluczone, o ile odpowiedzialność cywilna nie jest w sposób bezwzględny przewidziana przez prawo.
 1. Reklamującemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy w przypadku, gdy:

-Uprawniony Punkt Serwisowy wyda pisemne oświadczenie o niemożliwości dokonania naprawy

-w okresie trwania gwarancji zostaną wykonane 4 istotne naprawy, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

24.Glen Dimplex Polska informuje, że w przypadku nowo powstałych budynków zapotrzebowanie na energię grzewczą w pierwszym sezonie grzewczym może być wyższe niż zakładano.

 1. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

27.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach gwarancji znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Pobierz katalog promocyjny KOMINKI ELEKTRYCZNE WIOSNA 2020

Polecane